วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์  

               ด้วยปรัชญาแนวทางการบริหารงาน กับการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สู่จุดยืนที่โดดเด่นของโรงพยาบาลสัตว์เอกชน โดยใส่ใจทุกรายละเอียดถึงปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ และสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี  ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลยังมุ่งเน้นถึงความพร้อมด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพ  ด้วยความเชี่ยวชาญทางการแพทย์  และการบริการที่เป็นเลิศ จึงทำให้เกิด คำขวัญ ที่ว่า Caring for your best friends.

                “เราดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด ดุจญาตมิตรในครอบครัว โดยใช้หลักแนวคิด ด็อกเตอร์แฟมิลี่ “

                โดยคำว่า ด็อกเตอร์แฟมิลี่ ก็คือ หมอประจำบ้านนั่นเอง….

พันธกิจ

                เรามุ่งมั่นในการดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการสร้างความโดดเด่นโดยการผสมผสานความรู้ ด้านการบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานภายใต้หลักวิชาการระดับสากล ประกอบกับความพร้อมด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพ  เข้ากับการให้บริการลูกค้าอย่างเอาใจใส่ ด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นกันเองของทั้งทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคน จนเกิดรูปแบบการบริการที่สร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดโดยยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ …